Plan połączenia spółek Amica S.A. i Marcelin Management Sp. z o.o.

07 kwietnia 2023

Zarząd Amica S.A. udostępnia poniżej plan połączenia ze spółką Marcelin Management Sp. z o.o. z 8 marca 2023 r.

 

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

„Amica Spółka Akcyjna”

oraz

Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

WPROWADZENIE

Zarządy łączących się spółek:

  • „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017514, kapitał zakładowy 15 550 546,00 zł, opłacony w całości („Spółka Przejmująca”),

oraz

  • Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315616, kapitał zakładowy 56 643 500,00 zł („Spółka Przejmowana”),

zwanych dalej łącznie: „Spółkami”,

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uzgodniły następujący Plan Połączenia Spółek.

 

Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną

  1. Niniejszy Plan Połączenia reguluje zasady połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
  2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Na dzień sporządzenia niniejszego planu połączenia Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.
  3. Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
  4. W związku z planowanym połączeniem w statucie Spółki Przejmującej nie wprowadza się żadnych zmian.
  5. Spółka Przejmująca nie przyznaje jakichkolwiek dodatkowych praw jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym.
  6. Spółki nie przyznają żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.
  7. W związku z brzmieniem art. 516 § 6 KSH w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. Zatem w ramach niniejszego Planu połączenia nie określa się elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. W szczególności niniejszy Plan połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego przyznane akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
  8. Zgodnie z art. 499 § 4 KSH Spółka Przejmująca jako spółka publiczna, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządza oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia.

 

Zarząd "AMICA Spółka Akcyjna"

Jacek Rutkowski (Prezes Zarządu)
Marcin Bilik Pierwszy (Wiceprezes Zarządu)
Alina Jankowska-Brzóska (Wiceprezes Zarządu)
Michał Rakowski (Członek Zarządu)
Robert Stobiński (Członek Zarządu)

 

Załączniki:

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 marca 2023 r.;

Załącznik nr 4

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny


Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością. Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych. Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.

Ogłoszenie Plan Połączenia Amica Marcelin Management 7 kwietnia 2023

Ogłoszenie Plan Połączenia Amica Marcelin Management 7 kwietnia 2023 (0.2 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.