Ład Zarządczy

W Grupie Kapitałowej Amica najwyższe organy zarządzające pełnią istotną rolę w realizowaniu celów zrównoważonego rozwoju.

Rada Nadzorcza: nadzorowanie i walidacja strategicznych planów, w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zarząd: Strategiczne zarządzanie zagadnieniami zrównoważonego rozwoju

Kadra menadżerska: Bieżące zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Wartości Grupy Amica

Wartości, którymi kierujemy się w Grupie Kapitałowej Amica:

Kiedy i kto?
Wartości, którymi się kierujemy
Relacje biznesowe
Szeroka perspektywa, przedsiębiorczość, odpowiedzialność
W stosunku do innych osób
Rozwój, współpraca, szacunek
Każdy pracownik Grupy Amica
Szczerość, otwartość, ambicja

Stosowanie zasady najwyższej staranności

W Grupie Kapitałowej Amica, zasadę należytej staranności rozumiemy jako ciągły i proaktywny proces mający na celu identyfikowanie negatywnych wpływów w obszarze praw człowieka, korupcji, nieuczciwej konkurencji, praktyk podatkowych, konflikcie interesów i podejmowanie takich decyzji w Grupie, które wyeliminują bądź zredukują ich występowanie.

Zasadę należytej staranności stosujemy w odniesieniu do 6 istotnych tematów w obszarze zrównoważonego rozwoju:

• wpływie na prawa człowieka

• przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu

• zwalczaniu praktyk nieuczciwej konkurencji

• praktykach podatkowych

• przeciwdziałaniu konfliktowi interesów

• wpływ na środowisko naturalne

System Compliance

W Grupie Kapitałowej Amica wdrożony jest kompleksowy system Compliance, który zapewnia zgodność działania z prawem polskim, europejskim, wewnętrznymi regulacjami, standardami etycznymi i wartościami Grupy.

System Compliance Grupy Kapitałowej Amica jest zbiorem uniwersalnych zasad postępowania, wspólnych dla całej Grupy i stanowiący podstawę dla ustalonego Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance Management System, CMS).

W Grupie Amica funkcjonuje szereg polityk odnoszących się do działań spółki. Wszystkie polityki przyjmowane są uchwałą Zarządu.

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki jest zbiorem naszych zasad i wartości, jakimi jako pracownicy się kierujemy, i o które świadomie dbamy w naszej codziennej pracy i współpracy.

Zasady Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej Amica:

 1. Przestrzeganie prawa, polityk i procedur GK Amica
 2. Szacunek, równe traktowanie i zapobieganie dyskryminacji
 3. Zapobieganie mobbingowi
 4. Zapobieganie molestowaniu seksualnemu
 5. Komunikacja wewnętrzna oparta na szacunku
 6. Zapobieganie nepotyzmowi
 7. Właściwe korzystanie z zasobów GK Amica
 8. Zapobieganie konfliktowi interesów
 9. Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych
 10. Dbanie o wizerunek pracowników i GK Amica jako wspólne dobro
 11. Przyjmowanie i wręczanie prezentów oraz gratyfikacji
 12. Szacunek dla środowiska naturalnego
Pobierz Kodeks Etyki
G kodeks etyki poziom

Whistleblowing

Od 2019 roku w Grupie funkcjonuje system zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, w szczególności w obszarze praw człowieka, etyki, polityki antykorupcyjnej czy obszaru środowiskowego (tzw. Whistleblowing), który umożliwia pracownikom i interesariuszom zewnętrznym zaraportowanie podejrzanych, zaobserwowanych lub doświadczonych niezgodności z zasadami Spółki spisanymi w Kodeksie Postępowania w Biznesie i Księdze Zarządzania, w Polityce Przeciwdziałania Nadużyciom i Nieprawidłowościom czy w Kodeksie Etyki.

Każdy pracownik posiada możliwość zaraportowania podejrzenia i/lub potwierdzenia nadużycia w sposób anonimowy bądź wykorzystując kanały komunikacji wewnętrznej.

Pracownicy mogą dokonywać zgłoszeń w szczególności poprzez:

 1. Platformę do zgłaszania nieprawidłowości: report.whistleb.com/pl/amica
 2. Zgłoszenie zdarzenia do swojego przełożonego/ swojej przełożonej
 3. Zgłoszenie zdarzenia do szefa/szefowej przełożonego/przełożonej
 4. Zgłoszenie  zdarzenia do swojego opiekuna/ swojej opiekunki HR lub do Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich (HR)
 5. Zgłodzenie zdarzenia do Jednostki ds. Compliance, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zespołu ds. Naruszeń lub do Komisji Etyki w zależności od rodzaju sprawy, której dotyczy zgłoszenie.
G whistleblowing

Polityka zakupowa

W Grupie obowiązuje Polityka Zakupowa, która jest jednym z głównych dokumentów korporacyjnych mających na celu utrzymanie wysokich standardów współpracy i który narzuca procedury i kryteria w zakresie jakości materiałów, komponentów
i towarów nieprodukcyjnych.

Drugim, ważnym dokumentem korporacyjnym z punktu widzenia łańcucha dostaw Grupy Kapitałowej Amica jest Kodeks Postępowania w Biznesie wraz z deklaracją zgodności.

Dodatkowo, Grupa Kapitałowa Amica posiada system monitorowania i oceny dostawców, który obejmuje takie zagadnienia jak sytuacja finansowa partnera, kwestie środowiskowe (posiadanie odpowiednich i aktualnych certyfikatów środowiskowych) oraz zagadnienia z obszaru praw człowieka i praw pracownika, w tym BHP.

G polityka zakupowa
Wróć do strony głównej

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.