Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - oglądaj na żywo

28 czerwca 2022

Przypominamy, że 29 czerwca o godz. 11:45 rozpocznie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica S.A. Spotkanie w czasie rzeczywistym można obejrzeć tu:

http://ucstream.pl/amica

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; sporządzenie listy obecności.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu „Amica S.A.” z działalności Spółki w 2021 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy).
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w 2021 r.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica” za rok 2021.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy) oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2021;
  • udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. (blok głosowań);
  • udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. (blok głosowań);
  • podziału zysku netto za 2021 r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za 2021 r.;
  • wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” obejmującego rok 2021;
  • ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (blok głosowań).
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością. Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych. Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.

ZWZA 2022jpg (2.4 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.