Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2024

24 maja 2024
Tytuł raportu: 
Data: 24.05.2024 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   1/2024
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Przychody z umów z klientami628,4 716,7 145,0 152,2
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej8,1 18,3 1,9 3,9
Zysk przed opodatkowaniem z dz. kontynuowanej1,8 5,3 0,4 1,1
Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki3,1 -0,50,7 -0,1
Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych- -0,4- -0,1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej46,5 -100,710,7 -21,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12,5-23,9-2,9-5,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-56,792,0 -13,119,5
Przepływy pieniężne netto, razem-22,7-32,6-5,3-7,0
Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej0,40 -0,170,09 -0,04
Aktywa, razem1 984,0 2 293,2 461,3 490,5
Zobowiązania długoterminowe142,2 178,6 33,1 38,2
Zobowiązania krótkoterminowe774,7 1 018,7 180,1 217,9
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 067,1 1 095,8 248,1 234,4
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych- 0,1 - 0,0
Kapitał zakładowy15,6 15,6 3,6 3,3
Liczba akcji (w szt.)7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)103 829 103 829 103 829 103 829
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)139,10 142,84 32,34 30,55
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*2,50 - 0,58 -
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,3338 (31.03.2024) i 4,7105 (31.03.2023)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,3009 (31.03.2024) i 4,6755 (31.03.2023)Dane w tabeli przedstawione są w mln.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.