Skonsolidowany raport roczny SRR 2023

29 marca 2024
Tytuł raportu: 
Data: 29.03.2024 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR   2023
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody z umów z klientami2 837,903 414,90624,70728,50 
 Zysk/(strata) z działalności operacyjnej83,3017,2018,303,70 
 Zysk przed opodatkowaniem23,803,805,200,80 
 Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki-4,00-8,10-0,90-1,70 
 Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych -1,60 -0,30 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej115,60254,7025,4054,30 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-64,00-71,40-14,10-15,20 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-44,80-119,50-9,90-25,50 
 Przepływy pieniężne netto, razem6,8063,801,4013,60 
 Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej-0,63-1,38-0,14-0,29 
 Aktywa, razem1 995,002 197,90458,00468,60 
 Zobowiązania długoterminowe149,20184,3034,3039,30 
 Zobowiązania krótkoterminowe780,50906,60179,50193,30 
 Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 065,301 106,60245,00236,00 
 Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0,40 0,10 
 Kapitał zakładowy15,6015,603,603,30 
 Liczba akcji (w szt.)7 775 273,007 775 273,007 775 273,007 775 273,00 
 Akcje własne do zbycia (w szt.)103 829,00103 829,00103 829,00103 829,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)138,87144,2531,9430,76 
 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,50 0,76 
 Uwaga: powyższe wartości w tabeli są wartościami podanymi w MLN. Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów: kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,5431 (31.12.2023) i 4,6876 (31.12.2022) kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,3480 (31.12.2023) i 4,6899 (31.12.2022) 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

źródło: biznes.pap.pl

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.