Raport roczny RR 2023

29 marca 2024
Tytuł raportu: 
Data: 29.03.2024 r.
Numer raportu: Raport roczny RR   2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
20232 02220232 022
Przychody z umów z klientami1 555,701 825,10342,40389,30
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej-15,30-29,90-3,40-6,40
Zysk przed opodatkowaniem-17,2041,00-3,808,70
Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki-18,9033,60-4,207,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne32,70189,307,2040,40
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-38,60-54,00-8,50-11,50
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2,80-141,600,60-30,20
Przepływy pieniężne netto, razem-3,10-6,30-0,70-1,30
Zysk/(Strata) na jedną akcję zwykłą-2,464,38-0,500,90
Aktywa, razem1 564,001 595,10359,70340,10
Zobowiązania długoterminowe107,80111,8024,8023,80
Zobowiązania krótkoterminowe385,50423,3088,7090,30
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 070,701 060,00246,30226,00
Kapitał zakładowy15,6015,603,603,30
Liczba akcji (w szt.)7 775 273,007 775 273,007 775 273,007 775 273,00
Akcje własne do zbycia (w szt.)103 829,00103 829,00103 829,00103 829,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)135,66134,2631,2028,63
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)3,500,75
Uwaga: Powyższe dane w tabeli są wartościami podanymi w MLN. Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów; kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,5431 (31.12.2023) i 4,6876 (31.12.2022) kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,3480 (31.12.2023) i 4,6899 (31.12.2022)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

źródło: biznes.pap.pl

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.