Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023

24 listopada 2023
Tytuł raportu: 
Data: 24.11.2023 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   3/2023
 WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody z umów z klientami2 123,52 486,1463,2531,9 
 Zysk/(strata) z działalności operacyjnej56,0(10,3)12,2(2,2) 
 Zysk przed opodatkowaniem8,8(1,6)1,9(0,3) 
 Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki(1,9)(11,9)(0,4)(2,5) 
 Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych-(0,9)-(0,2) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(0,1)254,7-54,5 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(56,8)(71,4)(12,4)(15,3) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej54,3(119,5)11,8(25,6) 
 Przepływy pieniężne netto, razem(2,6)63,8(0,6)13,6 
 Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej(0,30)(1,73)(0,07)(0,37) 
 Aktywa, razem2 180,52 444,6470,4502,0 
 Zobowiązania długoterminowe162,5214,335,144,0 
 Zobowiązania krótkoterminowe926,11 096,0199,8225,1 
 Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 091,91 132,8235,5232,6 
 Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych-1,5-0,3 
 Kapitał zakładowy15,615,63,43,2 
 Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273 
 Akcje własne do zbycia (w szt.)103 829103 829103 829103 829 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)142,33147,6630,7030,32 
 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*-3,50-0,76 
 Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,5840 (30.09.2023) i 4,6740 (30.09.2022)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,6356 (30.09.2023) i 4,8698 (30.09.2022) 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

źródło: biznes.pap.pl

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.