Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

15 września 2023
Tytuł raportu: 
Data: 15.09.2023 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr   2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
Przychody z umów z klientami1 432,3 1 639,1 309,5 353,5
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej37,5 (9,6)8,1 (2,1)
Zysk przed opodatkowaniem2,7 5,0 0,6 1,1
Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki(4,1)(4,1)(0,9)(0,9)
Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych(0,1)(0,4)(0,0)(0,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(59,0)163,4 (12,7)35,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(39,8)(43,8)(8,6)(9,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej103,5 (93,7)22,4 (20,2)
Przepływy pieniężne netto, razem4,7 25,9 1,1 5,6
Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej(0,60)(0,63)(0,13)(0,14)
Aktywa, razem2 257,0 2 407,1 507,2 514,3
Zobowiązania długoterminowe165,5 217,3 37,2 46,4
Zobowiązania krótkoterminowe1 018,0 1 052,1 228,7 224,8
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 073,5 1 135,7 241,2 242,6
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych- 2,0 - 0,4
Kapitał zakładowy15,6 15,6 3,5 3,3
Liczba akcji (w szt.)7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)103 829 147 137 103 829 147 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)139,93 148,88 31,44 31,81
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*- 3,50 - 0,76
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,6276 (30.06.2023) i 4,6362 (30.06.2022)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,4503 (30.06.2023) i 4,6806 (30.06.2022)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.