Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2023

26 maja 2023
Tytuł raportu: 
Data: 26.05.2023 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   1/2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody z umów z klientami716,7 843,4 152,2 182,3
Zysk z działalności operacyjnej18,3 10,5 3,9 2,3
Zysk przed opodatkowaniem5,4 3,7 1,1 0,8
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki(0,5)3,1 (0,1)0,7
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych(0,4)(0,2)(0,1)(0,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(101,2)(13,7)(21,5)(3,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(23,9)(25,1)(5,1)(5,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej92,0 41,3 19,5 8,9
Przepływy pieniężne netto, razem(33,1)2,5 (7,1)0,5
Zysk na jedną akcję zwykłą(0,12)0,38 (0,03)0,08
Aktywa, razem2 293,2 2 440,9 490,5 524,6
Zobowiązania długoterminowe178,6 213,2 38,2 45,8
Zobowiązania krótkoterminowe1 018,7 1 092,2 217,9 234,8
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 095,8 1 133,3 234,4 243,6
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych0,1 2,2 0,0 0,5
Kapitał zakładowy15,6 15,6 3,3 3,4
Liczba akcji (w szt.)7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)103 829 147 137 103 829 147 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)142,32 146,71 30,35 31,90
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*- 3,50 - 0,76
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę EUR według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,7105 (31.03.2023) i 4,6259 (31.03.2022)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,6755 (31.03.2023) i 4,6525 (31.03.2022)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.