Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022

25 listopada 2022
Tytuł raportu: 
Data: 25.11.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   3/2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody z umów z klientami2 486,8 2 421,4 532,0 532,3
Zysk z działalności operacyjnej(9,8)105,1 (2,1)23,1
Zysk przed opodatkowaniem(1,1)103,5 (0,2)22,8
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki(11,9)78,6 (2,5)17,3
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych(0,9)(0,3)(0,2)(0,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej254,7 (185,0)54,5 (40,7)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(71,4)(43,8)(15,3)(9,6)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(119,5)31,7 (25,6)7,0
Przepływy pieniężne netto, razem63,8 (197,1)13,6 (43,3)
Aktywa, razem2 444,6 2 484,2 502,0 536,2
Zobowiązania długoterminowe214,3 187,1 44,0 40,4
Zobowiązania krótkoterminowe1 096,0 1 178,2 225,1 254,3
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 132,8 1 116,3 232,6 241,0
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych1,5 2,6 0,3 0,6
Kapitał zakładowy15,6 15,6 3,2 3,4
Liczba akcji (w szt.)7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)103 829 147 137 103 829 147 137
Zysk na jedną akcję zwykłą(1,67)10,26 (0,36)2,26
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)145,69 143,57 29,92 30,99
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*3,50 6,00 0,75 1,32
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,6740 (30.09.2022) i 4,5491 (30.09.2021)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,8698 (30.09.2022) i 4,6329 (30.09.2021)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.