Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

16 września 2022
Tytuł raportu: 
Data: 16.09.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr   2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021
Przychody z umów z klientami1 639,7 1 570,1 353,7 345,9
Zysk z działalności operacyjnej(9,3)74,9 (2,0)16,5
Zysk przed opodatkowaniem5,3 74,9 1,1 16,5
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki(4,1)55,4 (0,9)12,2
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych(0,4)0,1 (0,1)0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej163,4 (112,8)35,2 (24,8)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(43,8)(24,6)(9,4)(5,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(93,7)(25,1)(20,2)(5,5)
Przepływy pieniężne netto, razem25,9 (162,5)5,6 (35,7)
Aktywa, razem2 407,1 2 221,6 514,3 491,4
Zobowiązania długoterminowe217,3 158,1 46,4 35,0
Zobowiązania krótkoterminowe1 052,1 968,5 224,8 214,2
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 135,7 1 092,2 242,6 241,6
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2,0 2,8 0,4 0,6
Kapitał zakładowy15,6 15,6 3,3 3,5
Liczba akcji (w szt.)7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)147 137 201 983 147 137 201 983
Zysk na jedną akcję zwykłą(0,59)7,33 (0,13)1,61
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)146,07 140,47 31,21 31,07
Zadeklarowana/Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*3,50 6,00 0,75 1,32
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę EUR według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,6362 (30.06.2022) i 4,5396 (30.06.2021)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,6806 (30.06.2022) i 4,5208 (30.06.2021)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.