Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2022

27 maja 2022
Tytuł raportu: 
Data: 27.05.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   1/2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody z umów z klientami844,0 797,1 182,5 175,3
Zysk z działalności operacyjnej10,7 45,4 2,3 10,0
Zysk przed opodatkowaniem3,9 45,2 0,8 9,9
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki3,1 34,3 0,7 7,5
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych(0,2)(0,1)(0,0)(0,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(13,7)(12,1)(3,0)(2,7)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(25,1)(15,6)(5,4)(3,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej41,3 (10,3)8,9 (2,3)
Przepływy pieniężne netto, razem2,5 (38,0)0,5 (8,4)
Aktywa, razem2 440,9 2 258,3 524,6 484,6
Zobowiązania długoterminowe213,2 159,5 45,8 34,2
Zobowiązania krótkoterminowe1 092,2 971,9 234,8 208,5
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 133,3 1 124,2 243,6 241,2
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2,2 2,7 0,5 0,6
Kapitał zakładowy15,6 15,6 3,4 3,3
Liczba akcji (w szt.)7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)147 137 201 983 147 137 201 983
Zysk na jedną akcję zwykłą0,38 4,52 0,08 0,99
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)145,76 144,59 31,33 31,03
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*3,50 6,00 0,76 1,32
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,6259 (31.03.2022) i 4,5467 (31.03.2021)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,6525 (31.03.2022) i 4,6603 (31.03.2021)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.