Skonsolidowany raport roczny SRR 2021

31 marca 2022
Tytuł raportu: 
Data: 31.03.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR   2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
2021202020212020
Przychody z umów z klientami3 433,903 068,70751,90690,40
Zysk z działalności operacyjnej149,90200,5032,8045,10
Zysk przed opodatkowaniem144,90193,7031,7043,60
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki111,70150,6024,5033,90
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych-0,500,10-0,100,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-167,00353,40-36,6079,50
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-84,50-24,70-18,50-5,60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej41,50-153,609,10-34,60
Przepływy pieniężne netto, razem-210,00175,10-46,0039,30
Aktywa, razem2 585,602 191,70562,20474,90
Zobowiązania długoterminowe214,50155,6046,6033,70
Zobowiązania krótkoterminowe1 228,20967,60267,00209,70
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 140,701 066,00248,00231,00
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2,202,500,500,50
Kapitał zakładowy15,6015,603,403,40
Liczba akcji (w szt.)7 775 273,007 775 273,007 775 273,007 775 273,00
Akcje własne do zbycia (w szt.)147 137,00201 983,00147 137,00201 983,00
Zysk na jedną akcję zwykłą14,5819,903,194,48
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)146,71137,1031,9029,71
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*6,003,001,310,67
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów: kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych: 4,5670 (31.12.2021) i 4,4449 (31.12.2020) kurs do przeliczenia pozycji bilansu: 4,5994 (31.12.2021) i 4,6148 (31.12.2020)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.