Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2021

26 listopada 2021
Tytuł raportu: 
Data: 26.11.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   3/2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży2 421,4 2 133,4 532,3 482,2
Zysk z działalności operacyjnej105,1 136,8 23,1 30,9
Zysk przed opodatkowaniem103,5 130,4 22,8 29,5
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki78,6 102,1 17,3 23,1
Zysk netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych(0,3)- (0,1)-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(185,0)295,9 (40,7)66,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(43,8)(28,7)(9,6)(6,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej31,7 (135,1)7,0 (30,5)
Przepływy pieniężne netto, razem(197,1)132,1 (43,3)29,9
Aktywa, razem2 484,2 2 153,5 536,2 475,7
Zobowiązania długoterminowe187,1 183,9 40,4 40,6
Zobowiązania krótkoterminowe1 178,2 958,2 254,3 211,7
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 116,3 1 009,1 241,0 222,9
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2,6 2,3 0,6 0,5
Kapitał zakładowy15,6 15,6 3,4 3,4
Liczba akcji (w szt.)7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)147 137 214 360 147 137 214 360
Zysk na jedną akcję zwykłą10,26 13,50 2,26 3,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)143,57 121,87 30,99 26,92
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*6,00 3,00 1,32 0,68
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,5491 (30.09.2021) i 4,4241 (30.09.2020)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,6329 (30.09.2021) i 4,5268 (30.09.2020)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.