Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021

17 września 2021
Tytuł raportu: 
Data: 17.09.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr   2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Przychody ze sprzedaży 1 570,1 1 265,4 345,9 286,7
Zysk z działalności operacyjnej74,9 58,5 16,5 13,3
Zysk przed opodatkowaniem74,9 56,5 16,5 12,8
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki55,4 39,6 12,2 9,0
Zysk netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych0,1 (0,2)0,0 (0,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(112,8)182,2 (24,8)41,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(24,6)(19,0)(5,4)(4,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(25,1)(99,9)(5,5)(22,6)
Przepływy pieniężne netto, razem(162,5)63,3 (35,7)14,4
Aktywa, razem2 221,6 1 873,7 491,4 419,5
Zobowiązania długoterminowe158,1 176,5 35,0 39,5
Zobowiązania krótkoterminowe968,5 729,7 214,2 163,4
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 092,2 965,4 241,6 216,2
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2,8 2,1 0,6 0,5
Kapitał zakładowy15,6 15,6 3,5 3,5
Liczba akcji (w szt.)7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)201 983 250 000 201 983 250 000
Zysk na jedną akcję zwykłą7,33 5,24 1,61 1,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)140,47 121,87 31,07 27,29
Wypłacona/Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*6,0 3,0 1,3 0,7
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych 4,5396 (30.06.2021) i 4,4143 (30.06.2020)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej 4,5208 (30.06.2021) i 4,4660 (30.06.2020)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.