Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2021

28 maja 2021
Tytuł raportu: 
Data: 28.05.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   1/2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów797,1 670,0 175,3 154,9
Zysk z działalności operacyjnej45,4 26,5 10,0 6,1
Zysk przed opodatkowaniem45,2 22,6 9,9 5,2
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki34,3 16,3 7,5 3,8
Zysk netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych(0,1)(0,1)(0,0)(0,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(12,1)43,6 (2,7)10,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(15,6)(17,8)(3,4)(4,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(10,3)(40,9)(2,3)(9,5)
Przepływy pieniężne netto, razem(38,0)(15,1)(8,4)(3,5)
Aktywa, razem2 258,3 1 925,2 484,6 422,9
Zobowiązania długoterminowe159,5 194,7 34,2 42,8
Zobowiązania krótkoterminowe971,9 780,6 208,5 171,5
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 124,2 947,6 241,2 208,2
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2,7 2,3 0,6 0,5
Kapitał zakładowy15,6 15,6 3,3 3,4
Liczba akcji (w szt.)7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)201 983 250 000 201 983 250 000
Zysk na jedną akcję zwykłą4,52 2,15 0,99 0,50
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)144,59 121,87 31,03 26,77
Rekomendowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)6,0 - 1,3 -
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,5467 (31.03.2021) i 4,3257 (31.03.2020)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej 4,6603 (31.03.2021) i 4,5523 (31.03.2020)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.