Skonsolidowany raport roczny SRR 2020

31 marca 2021
Tytuł raportu: 
Data: 31.03.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR   2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 068,702 943,20690,40684,70
Zysk z działalności operacyjnej200,50166,0045,1038,60
Zysk przed opodatkowaniem193,70144,5043,6033,60
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki150,60109,4033,9025,40
Zysk netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych0,100,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej353,40120,0079,5027,90
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24,70-39,00-5,60-9,10
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-153,60-61,40-34,60-14,30
Przepływy pieniężne netto, razem175,1019,6039,304,50
Aktywa, razem2 191,701 941,10474,90455,80
Zobowiązania długoterminowe155,60169,7033,7039,80
Zobowiązania krótkoterminowe967,60848,90209,70199,30
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 066,00920,30231,00216,10
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2,502,200,500,50
Kapitał zakładowy15,6015,603,403,70
Liczba akcji (w szt.)7 775 273,007 775 273,007 775 273,007 775 273,00
Akcje własne do zbycia (w szt.)201 983,00250 000,00201 983,00250 000,00
Zysk 2na jedną akcję zwykłą19,9014,574,483,39
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)137,10122,2929,7128,45
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*3,004,000,670,93
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według nastepujących kursów: kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,4449 (31.12.2020) i 4,2988 (31.12.2019) kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,6148 (31.12.2020) i 4,2585 (31.12.2019)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.