Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020

27 listopada 2020
Tytuł raportu: 
Data: 27.11.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   3/2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 133,42 141,1482,2497,7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej136,8108,330,925,2
Zysk (strata) przed opodatkowaniem130,493,629,521,8
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki102,170,523,116,4
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych0,00,10,00,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej295,9-1,866,9-0,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-28,7-37,7-6,5-8,8
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-135,142,0-30,59,8
Przepływy pieniężne netto, razem132,12,529,90,6
Aktywa, razem2 161,72 065,4477,5472,2
Zobowiązania długoterminowe183,9185,240,642,3
Zobowiązania krótkoterminowe966,4991,6213,5226,7
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 009,1886,5222,9202,7
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2,32,10,50,5
Kapitał zakładowy15,615,63,43,6
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)214 360250 000214 360250 000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)0,00,00,00,0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą13,509,373,052,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)129,78114,0228,6726,50
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*3,004,000,680,93
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych: 4,4241 (30.09.2020)4,3022 (30.09.2019)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,5268 (30.09.2020), 4,3736 (30.09.2019)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.