Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

18 września 2020
Tytuł raportu: 
Data: 18.09.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr   2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 265,41 352,1286,7314,9
Zysk (strata) z działalności operacyjnej58,561,013,314,2
Zysk (strata) przed opodatkowaniem56,552,712,812,3
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki39,638,09,08,8
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych-0,20,10,00,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej182,2-16,241,3-3,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-19,0-23,3-4,3-5,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-99,922,8-22,65,3
Przepływy pieniężne netto, razem63,3-16,714,3-3,9
Aktywa, razem1 879,21 908,5420,8448,8
Zobowiązania długoterminowe176,5181,039,542,6
Zobowiązania krótkoterminowe735,2879,8164,6206,9
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki965,4845,7216,2198,9
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2,12,00,50,5
Kapitał zakładowy15,615,63,53,7
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)250 000250 000250 000250 000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)0,00,00,00,0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą5,245,051,191,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)124,1108,827,825,3
Zadeklarowana/wyplacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*3,04,00,70,9
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:Kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,4143 (30.06.2020) i 4,2940 (30.06.2019)Kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,4660 (30.06.2020) i 4,2520 (30.06.2019)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.