Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2020

29 maja 2020
Tytuł raportu: 
Data: 29.05.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   1/2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów686 520 679 654 158 707 157 938
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 491 30 102 6 587 6 995
Zysk (strata) przed opodatkowaniem22 628 25 557 5 231 5 939
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki16 289 13 320 3 766 3 095
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych(83)156 (19)36
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej35 500 (38 131)8 207 (8 861)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(17 794)(7 666)(4 114)(1 781)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(32 817)37 510 (7 587)8 717
Przepływy pieniężne netto, razem(15 111)(8 287)(3 493)(1 926)
Aktywa, razem1 900 790 1 882 422 417 545 437 640
Zobowiązania długoterminowe164 514 167 504 36 139 38 943
Zobowiązania krótkoterminowe786 420 832 082 172 752 193 449
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki947 588 882 035 208 156 205 062
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2 268 801 498 186
Kapitał zakładowy15 551 15 551 3 416 3 615
Liczba akcji (w szt.)7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)250 000 250 000 250 000 250 000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)- - - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadjający akcjonariuszom jedn. dominującej2,151,790,500,42
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)121,87113,4426,7726,37
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,004,000,000,93
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę EURO według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,3257 (31.03.2020) i 4,3033 (31.03.2019)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,5523 (31.03.2020) i 4,3013 (31.03.2010)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.