Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2019

27 listopada 2019
Tytuł raportu: 
Data: 27.11.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS   3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 189 0362 092 344508 818492 421
Zysk (strata) z działalności operacyjnej108 72999 54525 27323 427
Zysk (strata) przed opodatkowaniem93 72888 65821 78620 865
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki70 57075 68916 40317 813
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych12446329109
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-10 09325 117-2 3465 911
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-41 432-51 008-9 630-12 004
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej54 04519 59012 5624 610
Przepływy pieniężne netto, razem2 520-6 301586-1 483
Aktywa, razem2 039 6381 852 483466 352433 694
Zobowiązania długoterminowe161 761165 14736 98638 663
Zobowiązania krótkoterminowe989 247881 194226 186206 301
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki886 549805 441202 705188 566
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2 081701476164
Kapitał zakładowy15 55115 5513 5563 641
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)250 0000250 0000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)0000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 9,379,732,182,29
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)114,02103,5926,0724,25
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)4,003,000,910,70
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,3022 (30.09.2019) i 4,2491 (30.09.2018)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,3736 (30.09.2019) i 4,2714 (30.09.2018)
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.