Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

04 września 2019
Tytuł raportu: 
Data: 04.09.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr   2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 381 4951 319 251307 409312 611
Zysk (strata) z działalności operacyjnej61 22058 50013 62313 862
Zysk (strata) przed opodatkowaniem52 71851 99111 73112 320
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki38 07047 7648 47111 318
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych452871068
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-24 189-6 892-5 382-1 633
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 693-33 865-5 717-8 025
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej33 136-5 5617 373-1 318
Przepływy pieniężne netto, razem-16 746-46 318-3 726-10 976
Aktywa, razem1 885 8841 818 089443 529416 840
Zobowiązania długoterminowe159 657163 28037 54937 436
Zobowiązania krótkoterminowe878 536856 645206 617196 406
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki845 689797 639198 892182 878
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2 002525471120
Kapitał zakładowy15 55115 5513 6573 565
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)250 0000250 0000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)0000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 5,056,141,121,46
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)108,77102,5925,5823,52
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)4,003,000,940,69
Dane finansowe przeliczone zostały na walutęEuro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych: 4,2940 (30.06.2019) i 4,2201 (30.06.2018)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,2520 (30.06.2019) i 4,3616 (30.06.2018)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.