Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2019

30 maja 2019
Tytuł raportu: 
Data: 30.05.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   1/2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów679 654633 875157 938151 623
Zysk (strata) z działalności operacyjnej29 99329 7786 9707 123
Zysk (strata) przed opodatkowaniem25 55727 4865 9396 575
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki13 32018 8723 0954 514
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych1561003624
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-38 1314 024-8 861963
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 666-15 792-1 781-3 777
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej37 51015 3178 7173 664
Przepływy pieniężne netto, razem-8 2873 549-1 926849
Aktywa, razem1 882 4221 732 331437 640411 627
Zobowiązania długoterminowe167 504188 73438 94344 846
Zobowiązania krótkoterminowe832 082776 653193 449184 544
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki882 035766 606205 062182 157
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych80133818680
Kapitał zakładowy15 55115 5513 6153 695
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)250 0000250 0000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)0000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,742,430,400,58
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)113,4498,6026,3723,43
Zadeklarowana/Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)4,003,000,930,71
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pienieżnych 4,3033 (31.03.2019) i 4,1806 (31.03.2018)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,3013 (31.03.2019) i 4,2085 (31.03.2018)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.