Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2018

19 listopada 2018
Tytuł raportu: 
Data: 19.11.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 092 3441 903 893492 421446 260
Zysk (strata) z działalności operacyjnej99 740106 90023 47325 057
Zysk (strata) przed opodatkowaniem88 65891 26620 86521 392
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki75 689118 96417 81327 884
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych46317110940
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej25 117-4 5425 911-1 065
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-51 008-66 062-12 004-15 484
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej19 59058 8014 61013 783
Przepływy pieniężne netto, razem-6 301-11 803-1 483-2 767
Aktywa, razem1 852 4831 802 091433 694418 206
Zobowiązania długoterminowe165 147198 69638 66346 111
Zobowiązania krótkoterminowe881 194873 341206 301202 674
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki805 441731 233188 566169 695
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych701-1 179164-274
Kapitał zakładowy15 55115 5513 6413 609
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)0000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)0000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 9,7315,302,293,59
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)103,5994,0524,2521,82
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)3,005,500,701,28
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę EUR według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,2491 (30.09.2018) i 4,2663 (30.09.2017)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,2714 (30.09.2018) i 4,3091 (30.09.2017)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.