Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

31 sierpnia 2018
Tytuł raportu: 
Data: 31.08.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr   2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 319 2511 198 657312 611280 676
Zysk (strata) z działalności operacyjnej57 82776 62613 70317 943
Zysk (strata) przed opodatkowaniem51 99163 56712 32014 885
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki47 76496 81811 31822 671
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych2871366832
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 892-30 808-1 633-7 214
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-33 865-43 493-8 025-10 184
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 56146 869-1 31810 975
Przepływy pieniężne netto, razem-46 318-27 432-10 976-6 423
Aktywa, razem1 818 0891 737 268416 840411 042
Zobowiązania długoterminowe163 280181 09837 43642 848
Zobowiązania krótkoterminowe856 645850 091196 406201 134
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki797 639707 293182 878167 347
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych525-1 214120-287
Kapitał zakładowy15 55115 5513 5653 679
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)0000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)0000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 6,1412,451,462,92
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)102,5990,9723,5221,52
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)3,005,500,691,30
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów: kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,2201 (30.06.2018) i 4,2265 (30.06.2017) kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,3616 (30.06.2018) i 4,2706 (30.06.2017)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.