Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

30 maja 2018
Tytuł raportu: 
Data: 30.05.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   1/2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów633 875574 061151 623132 820
Zysk (strata) z działalności operacyjnej29 77838 5867 1238 928
Zysk (strata) przed opodatkowaniem27 48633 7196 5757 802
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki18 87225 3684 5145 869
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych100532412
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 024-10 058963-2 327
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 792-4 449-3 777-1 029
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15 31725 7483 6645 957
Przepływy pieniężne netto, razem3 54911 2418492 601
Aktywa, razem1 732 3311 644 156411 627389 629
Zobowiązania długoterminowe188 734153 64844 84636 411
Zobowiązania krótkoterminowe776 653784 414184 544185 889
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki766 606707 391182 157167 636
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych338-1 29780-307
Kapitał zakładowy15 55115 5513 6953 685
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)0000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)0000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,433,260,580,75
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)98,6090,9823,4321,56
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)3,005,500,711,30
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów :kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,1806 (31.03.2018) i 4,3221 (31.03.2017)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,2085 (31.03.2018) i 4,2198 (31.03.2017)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.