Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2017

01 marca 2018
Tytuł raportu: 
Data: 01.03.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   4/2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-314 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-314 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-314 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 653 8502 474 889623 218567 154
Zysk (strata) z działalności operacyjnej139 507155 04432 76135 530
Zysk (strata) przed opodatkowaniem118 116138 22027 73831 675
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki146 313108 54934 35924 875
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych21-705-16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej108 966195 88925 58944 891
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-83 734-85 262-19 664-19 539
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 220-92 245-4 044-21 139
Przepływy pieniężne netto, razem8 01218 3821 8824 212
Aktywa, razem1 760 9561 491 962422 200337 243
Zobowiązania długoterminowe181 070143 16743 41332 361
Zobowiązania krótkoterminowe839 103671 628201 180151 815
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki740 585678 517177 560153 372
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych198-1 35047-305
Kapitał zakładowy15 55115 5513 7283 515
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)0000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)0000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 18,8213,964,423,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)95,2587,2722,8419,73
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)5,504,001,320,74
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,2583 (31.12.2017) i 4,3637 (31.12.2016)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,1709 (31.12.2017) i 4,4240 (31.12.2016)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.